Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej zboží platné od 1. 1. 2023

Sedmý schod, spol. s r. o. se sídlem 438 01 Žatec, Žižkovo nám. 81, IČ  13991591, vydává tímto dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tyto všeobecné obchodní podmínky:

1. Pojmy

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo i „VOP“) se rozumí pojmem:

 1. Prodávající, resp. Dodavatel – subjekt uvedený v záhlaví těchto VOP
 2. Kupující, resp. Odběratel – Podnikatel nebo Spotřebitel
 3. Podnikatel – osoba ve smyslu § 420 občanského zákoníku
 4. Spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti
 5. Smluvní strany resp. Strany – Prodávající/Kupující, resp. Dodavatel/Odběratel
 6. Kupní smlouva – závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklý uzavřením písemné kupní smlouvy nebo způsobem stanoveným v těchto Všeobecných obchodních podmínkách
 7. Smlouva – obecné označení pro Kupní smlouvu
 8. Zboží – věci movité, které jsou předmětem prodeje dle Kupní smlouvy
 9. Kupní cena – cena Zboží sjednaná dle těchto Všeobecných obchodních podmínek
 10. Poštovní úřad – subjekt oprávněný ve smyslu poštovního zákona k přepravě a doručování zásilek

2. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Smluvními stranami vzniklé uzavřením Smlouvy.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Smluvní strany a ujednání v nich obsažená jsou nedílnou součástí obsahu Smlouvy. Uzavřením Smlouvy se bude vzájemný závazkový vztah mezi Stranami řídit těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3. Rozhodné právo a právní režim

 1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a to ustanoveními upravujícími kupní smlouvu podle § 2079 a násl. občanského zákoníku.
 2. V případě, kdy Kupující je nesporně Spotřebitelem se na něj nevztahují ustanovení těchto VOP, v částech které vůči němu zákon vysloveně vylučuje.

4. Kupní smlouva

 1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a převést na něho vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu.
 2. K uzavření Kupní smlouvy dochází také potvrzením Objednávky Kupujícího Prodávajícím, anebo přijetím nabídky Prodávajícího Kupujícím. Za potvrzení Objednávky se považuje i odeslání nebo předání Zboží Kupujícímu v souladu s Objednávkou. Nedojde – li k uzavření Kupní smlouvy potvrzením Objednávky dochází k jejímu uzavření i předáním Zboží prvnímu dopravci k přepravě Kupujícímu nebo i převzetím Zboží Kupujícím a potvrzením dodacího dokladu Kupujícím a nebo převzetím Zboží Kupujícím a jeho zaplacením.

5. Kupní cena

 1. Kupní cena Zboží je cena smluvní a je stanovena primárně Ceníkem Prodávajícího, platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, pokud není individuálně jinak určena písemnou Kupní smlouvou, platnou objednávkou Kupujícího nebo platnou nabídkou Prodávajícího. Dohoda o kupní ceně Zboží vznikne i tím, že Kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo po převzetí Zboží cenu ve výši požadované Prodávajícím.

6. Splatnost Kupní ceny a její úhrada

 1. Kupní cena je splatná po převzetí Zboží a to v hotovosti při převzetí Zboží Kupujícím.
 2. Prodávající může sjednat s Kupujícím platbu s odloženou splatností, tzv. – „platbu na fakturu“.
 3. Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu i v případě, kdy neměl možnost si pro povahu Zboží nebo pro způsob předání Zboží řádně prohlédnout.
 4. Smluvní strany sjednávají, že nezaplacení Kupní ceny řádně a včas je podstatným porušením Smlouvy.

7. Fakturace

 1. Daňový doklad – fakturu (dále jen „fakturu“) je Prodávající oprávněn vystavit v den uzavření Kupní smlouvy. Datum splatnosti je pak uveden na faktuře a činí nejméně 14 (čtrnáct) kalendářních dnů.
 2. Faktura musí být Kupujícímu předána nebo doručena.
 3. Za den úhrady se považuje den připsání úhrady na účet Prodávajícího. Platba šekem, směnkou nebo formou poštovní poukázky typu „C“ se nepřipouští.
 4. Kupující je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem (číslem faktury), uvedeným na faktuře. Ve chvíli, kdy neexistuje jiný objektivní způsob jak identifikovat platbu Kupujícího, bude se jednat o neidentifikovatelnou platbu, tzn. o platbu neuhrazenou.

8. Vady a jejich uplatnění

 1. Veškeré vady Zboží musí uplatnit Kupující u Prodávajícího písemnou formou bez zbytečného prodlení. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 2. Nároky z vad, lhůty a postup při jejich uplatnění se řídí ust. § 2099 a násl. a násl. občanského zákoníku.
 3. Smluvní strany výslovně sjednaly, že uplatnění reklamace Kupujícím, a to až do odstranění vad, nemá vliv na úhradu Kupní ceny a nezbavuje Kupujícího povinnosti zaplatit Prodávajícímu celou Kupní cenu řádně a včas.
 4. Vyskytne – li se vada jen na určité části Zboží bránící řádnému užívání Zboží, odpovědnost za vadu se vztahuje pouze na danou část Zboží a nevztahuje se na Zboží jako celek.

9. Nebezpečí škody na věci

 1. Nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího přechází dle § 2121 občanského zákoníku ve spojení s § 2123 občanského zákoníku.

10. Záruka za jakost

 1. Bylo – li mezi Smluvními stranami písemně sjednáno, Prodávající se zárukou za jakost zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
 2.  Záruční doba počíná běžet dnem dodání Zboží Kupujícímu, není – li sjednáno jinak.
 3. Ze záruky za jakost jsou vyloučené všechny vady, které vzniknou neodborným zásahem do předmětu plnění (Zboží), neuvedením Zboží do provozu předepsaným způsobem, nedodržením návodu na obsluhu a údržbu Zboží, použitím nevhodných pracovních prostředků, nevhodným a neschváleným používáním Zboží, nedodržením podmínky použití originálních náhradních dílů atd. Kupující podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl poučen o způsobu užívání Zboží v rozsahu stanoveném výrobcem Zboží.
 4. Vzniklé nedostatky oznámí Kupující Prodávajícímu bez zbytečného odkladu písemnou formou. Při reklamaci se postupuje stejně jako při uplatnění práv z odpovědnosti za vady.
 5. Záruka se nevztahuje na spotřební a opotřebitelné části Zboží (např. pneumatiky, skla, brzdové destičky, disky kol, filtry, atd.), které se vyměňují ve smyslu řádného návodu na obsluhu, údržbu a servis.

11. Záruka za jakost

 1. Kupující se stává vlastníkem Zboží až úplným zaplacením celé Kupní ceny, přičemž nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího již pouhým převzetím Zboží nebo ve smyslu ustanovení 9. těchto VOP.

12. Důsledky prodlení

 1. 1. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny, nebo její části, nebo jakéhokoli jiného závazku ze Smlouvy, nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené mezi Stranami, a/nebo jakéhokoli ostatního závazku z těchto Všeobecných obchodních podmínek vyplývajícího (dále jen „Peněžitý dluh“) se stanoví dohodou Stran povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do zaplacení.
 2. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Peněžitého dluhu o více než 30 (třicet) kalendářních dnů se stanoví povinnost Kupujícího dnem následujícím po uplynutí této lhůty uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 13% dlužné částky, min. však 3.000,00 Kč a to za porušení povinnosti Kupujícího hradit své závazky řádně a včas. Tuto smluvní pokutu je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do 3 (tří) dnů ode dne vzniku jejího nároku.
 3. Uplatnění úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Prodávajícím a/nebo zaplacení úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Kupujícím nezprošťuje Kupujícího povinnosti uhradit dlužnou částku a není tím ani dotčeno právo Prodávajícího domáhat se náhrady škody v rozsahu, v němž není kryta úroky z prodlení, resp. smluvní pokutou. Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu bez ohledu na zavinění. Okolnosti vylučující odpovědnost za porušení povinnosti Kupujícího nemají vliv na povinnost platit smluvní pokuty. Prodávající je oprávněn požadovat i úroky z úroků. Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím nezbavuje Kupujícího povinnosti k úhradě smluvní pokuty. Strany se dohodly na vzdání se práva ve vztahu k uplatnění moderačního práva soudu stran možnosti snížit nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
 4. Prodávající je bez ohledu na jiné určení Kupujícím, oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby Kupujícího nejdříve na příslušenství pohledávky (v pořadí paušál nákladů spojených s uplatněním pohledávky dle ust. § 3 nařízení vlády č. 351/213 Sb., smluvené náklady spojené s uplatněním pohledávky, náklady právního zastoupení, úroky z prodlení), smluvní pokuty (v pořadí dle těchto VOP), případné nároky Prodávajícího z náhrad škod, a poté na jednotlivé jistiny pohledávek v pořadí dle jejich splatnosti.
 5. V případech, kdy Kupující je nebo byl v prodlení s úhradou Peněžitého dluhu a Prodávající předal svému smluvnímu právnímu zástupci nesplacenou pohledávku k dalšímu řešení, zavazuje se Kupující výslovně, že uhradí Prodávajícímu k rukám jeho právního zástupce za vypracování uznání dluhu, za vypracování a/nebo uzavření dohody o uznání dluhu a jeho úhradě, stejně tak za vypracování a odeslání výzvy (např. výzvy k plnění/jednoduché výzvy k plnění/předžalobní výzvy/odstoupení od smlouvy), apod. náklady na služby tohoto právního zástupce Prodávajícího coby smluvené náklady spojené s uplatněním pohledávky (dále jen „smluvené náklady“), a to za každý takový úkon ve výši, která se rovná součtu výše sazby mimosmluvní odměny advokáta za jeden úkon právní služby dle ust. § 6, 7 a 11 a výše režijního paušálu dle ust. § 13 odst. 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění (v případě jejího zrušení jiného právního předpisu upravujícího odměnu advokáta za poskytování právních služeb) zvýšených o příslušnou sazbu DPH, pokud je právní zástupce plátcem DPH. To vše bez ohledu na skutečnost, zda dojde k zahájení nalézacího řízení proti Kupujícímu z titulu shora uvedeného nesplaceného Peněžitého dluhu. Splatnost každé jednotlivé položky smluvených nákladů je tímto sjednána na 3. kalendářní den ode dne učinění právního úkonu (uzavření dohody, odeslání předžalobní výzvy/výzvy k plnění/jednoduché výzvy atd.).
 6. V případech, kdy Kupující je nebo byl v prodlení s úhradou Peněžitého dluhu a Prodávající s Kupujícím uzavřel na úhradu tohoto závazku písemnou dohodu o uznání dluhu a jeho úhradě, je splátkový kalendář v ní sjednaný vždy uzavřen pod ztrátou výhody splátek, a Smluvní strany se dohodly, že neuhradí-li Kupující jakoukoli splátku řádně a včas, stane se celková zbývající dlužná částka splatnou dnem následujícím po dni splatnosti nezaplacené splátky a to automaticky, bez další výzvy, žádosti nebo upozornění Prodávajícího a bez ohledu na skutečnost, zda Prodávající do splatnosti další splátky uplatní vůči Kupujícímu právo na zaplacení sesplatněného dluhu.

13. Doručování

 1. Není-li ujednáno jinak řídí se zasílání písemností mezi Stranami následujícímu zásadami:
  1. Kupující zasílá písemnosti Prodávajícímu na adresu jeho sídla.
  2. Prodávající zasílá písemnosti Kupujícímu na adresu uvedenou v Objednávce nebo ve Smlouvě anebo na jinou adresu, kterou mu Kupující písemně sdělil. Písemnosti, které nezakládají změnu nebo zánik smluvního vztahu (jako např. výzva k převzetí Zboží, faktura atd.) může být Kupujícímu zaslána na kontaktní email Kupujícího uvedený v Objednávce, Smlouvě, popř. na email obecně používaný při komunikaci mezi Prodávajícím a Kupujícím. V pochybnostech se má za to, že takto odeslaná písemnost byla Kupujícímu doručena třetí kalendářní den po jejím odeslání (v případě faktury se za den odeslání pro tento účel považuje následující pracovní den po dni vystavení faktury) ledaže bude prokázáno, že se písemnost z objektivních příčin nedostala do sféry jeho dispozice.
  3. Jsou-li písemnosti Kupujícími doručovány prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, považuje se písemnost za doručenou, jestliže adresát její přijetí potvrdil.
  4. Jsou-li písemnosti Kupujícímu zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
   1. třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak,
   2. den odmítnutí převzetí zásilky Kupujícím,
   3. desátý den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Kupující zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Kupující o uložení nedozvěděl,
   4. den, kdy Prodávající byl vyrozuměn o tom, že se zásilku Kupujícímu nepodařilo doručit pro to, že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje/odstěhoval se/na uvedené adrese je neznámý a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena.

14. Řešení sporů – rozhodčí doložka

 1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory ze všech závazkových vztahů mezi nimi již uzavřených či v budoucnu vzniklých nebo v souvislosti s nimi, jakož i spory o platnost těchto závazkových vztahů a spory z jejich zajištění, včetně sporů ze Smlouvy, budou s konečnou platností a s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „ZRŘ“) a to jediným rozhodcem, kterým strany jmenují JUDr. Ing. Rostislava Pilce, advokáta č. ev. ČAK 07372, se sídlem Podjavorinské 1596/2, 149 00 Praha 4-Chodov, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, strany jmenují rozhodcem Mgr. Lukáše Kocka, advokáta č. ev. ČAK 16382, se sídlem Na střelnici 522/6, 186 00 Praha 8. V souladu s ust. § 19, odst. 1 ZRŘ se smluvní strany dohodly na postupu řízení: 1) rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy žaloba došla na adresu sídla Asociace pro rozhodčí řízení, se sídlem Vinohradská 89, 120 00 Praha 2, IČ 26639971 (dále jen „Asociace“), 2) spor bude rozhodcem rozhodován v jazyce českém, bez nařízení ústního jednání, na základě listinných důkazů předložených stranami ve lhůtě stanovené rozhodcem, 3) místem konání řízení je Praha, 4) rozhodčí poplatek za řízení je nákladem řízení a činí 5% hodnoty předmětu sporu (tím se rozumí peněžité vyjádření nároku uplatněného v rozhodčím řízení bez přihlédnutí k příslušenství), nejméně však 6.000,00 Kč, nebude-li rozhodcem v odůvodněných případech rozhodnuto jinak; expresní příplatek za projednání a rozhodnutí věci do 40 kalendářních dnů činí 2% hodnoty předmětu sporu, nejméně však 3.000,00 Kč. Na vrácení již uhrazeného rozhodčího poplatku nemají jeho plátci právní nárok; rozhodčí poplatek se nevrací ani v případě, kdy by došlo v řízení o zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 a násl. ZRŘ ke zrušení rozhodčího nálezu, 5) odměna za zastupování účastníka advokátem je nákladem řízení a její výše se řídí přiměřeně ustanovením zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), nebude-li rozhodcem v odůvodněných případech rozhodnuto jinak, 6) výzvy rozhodce, usnesení a rozhodčí nález se doručují do vlastních rukou účastníků, náhradní doručení není vyloučeno; rozhodce v rozhodčím řízení doručuje písemnosti účastníkům na adresu uvedenou ve Smlouvě. V řízení se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, s tím rozdílem, že doručování se provádí u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku, u fyzické osoby na adresu uvedenou ve Smlouvě, když na tuto adresu fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem (dále jen „doručovací adresa“); za den doručení se považuje i desátý den ode dne, kdy zásilka byla uložena u poštovního doručovatele poté, co se adresáta nepodařilo zastihnout, bez ohledu na případnou poznámku poštovního doručovatele, že adresát se na své doručovací adrese nezdržuje/nesídlí/odstěhoval se/nemá zřízenou domovní schránku a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena. Pokud se některý z účastníků řízení na doručovací adrese přestane z jakýchkoliv důvodů zdržovat, je povinen písemně oznámit změnu adresy do 10 dnů ode dne změny doručovací adresy druhé smluvní straně nebo rozhodci; neučiní-li tak, bude jí i nadále doručováno na adresu uvedenou ve Smlouvě s tím, že veškeré písemnosti, včetně rozhodčího nálezu, které budou na tuto adresu doručovány, se budou považovat za doručené po uplynutí příslušných lhůt stanovených v OSŘ, přičemž vyvěšení na úřední desce soudu je nahrazeno vyvěšením na úřední desce rozhodce, vedené v elektronické podobě na webové stránce www.asrr.cz., 7) rozhodce může pověřit k administrativní a organizační činnosti v rámci rozhodčího řízení Asociaci, s čímž strany výslovně souhlasí a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Pověření se nemůže ani částečně týkat rozhodovací činnosti rozhodce či otázky procesního postupu v řízení, 8) otázky řízení neupravené touto rozhodčí doložkou budou rozhodnuty rozhodcem. Ujednáním obsaženým výše v této rozhodčí doložce není dotčeno oprávnění kterékoliv Smluvní strany podat návrh na zahájení nalézacího řízení, a předložit tak spor, k obecnému soudu, příslušnému dle ustanovení občanského soudního řádu.

15. Odpovědnost za škodu, náhrada škody

 1. Odpovědnost Smluvních stran za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě uvedeno jinak.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou mu porušením povinností vyplývajících pro Prodávajícího ze závazkového vztahu na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy.
 3. Strany se dohodly, že výše náhrady škody je omezena pouze na nahrazení škody předvídatelné, nikoli skutečné škody, ušlého zisku či jakékoli nepřímé nebo následné škody jakkoli vzniklé Stranám či třetím osobám. Strany se dohodly, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností Prodávajícího nebo Kupujícího, představuje částku maximálně do výše Kupní ceny, ohledně něhož došlo ke škodné události, nebude-li dohodou Stran sjednána jiná výše. To neplatí v případě škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

16. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující a zástupce Kupujícího dává souhlas Prodávajícímu, aby shromažďoval, zpracovával, uchovával a dále poskytoval třetím osobám a archivoval jím poskytnuté osobní údaje, obsažené v této Smlouvě a další následné komunikaci, včetně jeho rodného čísla, IČ, adresy (dále jen „osobní údaje“) za účelem naplnění této Smlouvy a k zasílání obchodních sdělení Prodávajícího a jeho smluvních partnerů. Informace o Kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující prohlašuje, že je zákazníkem Prodávajícího a dává mu tímto souhlas dle ustanovení § 7, zákona č. 480/2004 Sb., aby mu zasílal na jeho elektronický kontakt všechny formy sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře prodeje zboží a služeb (obchodní sdělení).

17. Ostatní ujednání

 1. V souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že žádná obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující povahu.
 2. Smluvní strany se oproti úpravě § 629 občanského zákoníku dohodli, že u veškerých práv ze Smlouvy, z jejího porušení nebo ukončení vzniklých bude činit promlčecí doba 5 let.
 3. Smluvní strany mezi s sebou vzájemně vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, když odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není jejím přijetím.
 4. Smluvní strany tímto výslovně stanoví, že odkáže-li Kupující nebo již odkázal dle § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, na své obchodní podmínky, které byť jen částečně odporují Smlouvě, těmto obchodním podmínkám či jiným ujednáním Prodávajícího a Kupujícího, je tento odkaz Kupujícího právě pro takový rozpor neplatný a Kupující ho zároveň podpisem Smlouvy bere zpět. Obchodní podmínky Kupujícího se nepoužijí jako celek.
 5. Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Smluvní strany mezi s sebou vylučují i použití § 2000 občanského zákoníku v případě, kdy Kupující je právnickou osobou.
 7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují u strany Kupující uplatnění § 1982 jednostranným právním úkonem. Předmětné započtení je možné ze strany Kupující pouze písemnou dohodou se stranou Prodávající
 8. Smluvní strany se dohodly, že Kupující není bez souhlasu Prodávajícího jakékoliv pohledávky postoupit.

18. Závěrečná ujednání

 1. Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Tato skutečnost musí ovšem být písemně oznámena Kupujícímu způsobem sjednaným v čl. 13 těchto Všeobecných obchodních podmínek (např. prostřednictvím informace na faktuře). Kupující v případě, že se bude jednat o podstatnou změnu Všeobecných obchodních podmínek, která zhorší jeho postavení, tak se může dovolat neúčinnosti těchto nových VOP vůči jeho smluvnímu vztahu, a to ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy se s novými VOP mohl seznámit. V takovém případě platí pro daný smluvní vztah nadále VOP platné ke dni jeho uzavření. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se do 60 dnů ode dne zveřejnění nových VOP na webových stránkách Prodávajícího Kupující neúčinnosti ve smyslu shora uvedeném nedovolá, má se za to, že se s novými VOP seznámil.
 2. Právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím ze Smlouvy se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době jejího uzavření, vyjma případů odst. 1 tohoto článku.
 3. Příslušné části Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Kupujícím a Prodávajícím.
 4. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek. Pro tento případ se obě smluvní strany bez výhrad zavazují, že neplatné ustanovení VOP bude upraveno do rozsahu nezbytného k odstranění neplatnosti či bude vymazáno a nahrazeno ustanovením novým, aby účel a cíl těchto VOP mohl být řádně prováděn a aby platnost a účinnost těchto VOP nebyla nijak dotčena.
 5. Kupující podpisem Smlouvy nebo Objednávky stvrzuje, že s Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné, určité a že je bez výhrad akceptuje a souhlasí s tím, že se tyto obchodní podmínky stávají nedílnou součástí Smlouvy a bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 1751 občanského zákoníku závazné pro úpravu vztahů Smluvních stran.

19. Platnost a účinnost

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2023.
 2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno na internetové stránce Prodávajícího – www.sedmyschod.com a je také k dispozici v sídle Prodávajícího.

Žatec, dne 20. 12. 2022
Martin Kec jednatel

Sedmý schod, spol. s r. o.
se sídlem 438 01 Žatec, Žižkovo nám. 81
IČ  13991591